Svetainės taisyklės ir sąlygos

SENDIT.LT LOGISTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2023-09-25
Vilnius

UAB „Interita“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Masiulio, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir pirkėjo, toliau abi pusės kartu vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

 

1 SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pagal Kliento pateiktą užsakymą teikti Siuntų vežimo paslaugas, numatytas Taisyklėse (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje bei Sutarties prieduose nustatytais terminais ir tvarka.
1.2 Tiekėjas Paslaugoms teikti gali pasitelkti Vežėją.
1.3 Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal atskirą Šalių susitarimą.
1.4 Klientas užsakymus pateikia naudodamasis sendit.lt siuntų valdymo platforma arba kitais būdais, nurodytais Taisyklėse.

2 BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Šalys sutaria, kad Tiekėjo ir Kliento santykius, kurie neaptarti šioje Sutartyje, reglamentuoja UAB Interita“ paslaugų taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklės viešai skelbiamos Tiekėjo interneto svetainėje sendi.lt

3 SAVOKŲ IŠAIŠKINIMAS

3.1 Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, euro padėklas ir pan.) tinkamai supakuotų, paženklintų (turintis unikalų numerį – brūkšninį kodą) daiktų.
3.2 Siunta – vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama viena ar kelios Pakuotės, aprašytos viename Siuntos perdavimo dokumente, įskaitant korespondencijos siuntas, pašto siuntinius, siuntas, euro paletes, krovinius bei Siuntų savitarnos terminalais (paštomatais), siuntų atsiėmimo taškuose (PICKUP) siunčiamas siuntas
3.3 Siuntos dokumentas – Tiekėjo, Važėjo, Kliento, Siuntėjo išrašytas Siuntos važtaraštis, lydraštis, manifestas ar kitas popierinis ar elektroninis dokumentas, pagal kurį Siunta perduodama ir priimama Vežėjo ir, kurio pagrindu, vykdomas Siuntos gabenimas.
3.4 Siuntėjas – juridinis arba fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą (supakuotą ir paženklintą) Siuntą jo nurodytam Gavėjui. Jei yra raštiškas Kliento sutikimas, Siuntėjas, naudodamasis Kliento prisijungimo duomenimis, gali pateikti užsakymą tiesiogiai Tiekėjui. Tokiu atveju, už Siuntėjo veiksmus Tiekėjui atsako Klientas.
3.5 Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra nurodytas ant Siuntos pakuotės bei Siuntos dokumente kaip asmuo, turintis teisę gauti vežamą Siuntą.
3.6 Vežėjas – trečios šalies vežėjų (kurjerių) įmonė, kurią, pateikdamas Siuntos užsakymą, pasirinko Klientas arba Kliento vardu parinko Tiekėjas ir kuri faktiškai vykdo Siuntų gabenimą, priimant Siuntas iš Siuntėjo ir įteikiant jas Gavėjui. Tiekėjo Vežėjų sąrašas skelbiamas sendit.lt .
3.7 Kurjeris – asmuo, atstovaujantis Vežėją, priimant siuntas iš Siuntėjo, pervežant jas bei pristatant Gavėjui.
3.8 Siuntų savitarnos (paštomatų) paslauga – paslauga, kai Siunta gabenama (išsiunčiama ir/arba atsiimama) per Siuntų savitarnos terminalą.
3.9 Siuntų savitarnos terminalas (paštomatas) – bet kuris siuntų savitarnos terminalų tinklo terminalas.
3.10 Siuntų atsiėmimo taškas (PICKUP) – bet kuris siuntų tinklo PICKUP taškas.
3.11 Siuntų atsiėmimo taško (PICKUP) paslauga – paslauga, kai Siunta vežama (išsiunčiama ir/arba atsiimama) per Siuntų PICKUP taškus.
3.12 Papildomos paslaugos – už papildomą mokestį Tiekėjo teikiamos paslaugos. Papildomos paslaugos teikiamos pagal atskirtą Šalių susitarimą. Papildomos paslaugos skelbiamos sendit.lt
3.13 Papildoma kaina – pinigų suma, susijusi su Tiekėjo Paslaugų teikimu, kuri dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti įtraukta (tiksliai nustatyta) Siuntos pristatymo kainos užklausos ar užsakymo priėmimo momentu, bet būtina Siuntos pristatymo užsakymui tinkamai įvykdyti. Klientas, pateikdamas Siuntos užsakymą, prisiima riziką dėl papildomos kainos atsiradimo, o šiai kainai atsiradus – įsipareigoja Tiekėjui nedelsiant ją apmokėti.
3.14 Tarptautinė siunta –Siunta, siunčiama iš vienos valstybės į kitą.
3.15 Varšuvos konvencija – konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta 1929 m. spalio 12 d. Varšuvoje arba 1999 m. Monrealio konvencija, pasirenkant, kuri yra taikytina.
3.16 CMR konvencija – Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, pasirašyta Ženevoje 1956 m. gegužės 19 d.
3.17 Darbo diena – bet kuri kalendorinė metų diena, kuri Siuntos išsiuntimo, tranzito ar pristatymo šalyje yra Valstybės nustatyta kaip darbo diena.
3.18 Draudžiami siųsti daiktai – daiktai, kurių gabenimas yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorijoje teikiamos Tiekėjo Paslaugos (t.y. išsiuntimo, tranzito ar paskirties punkto valstybės), teisę. Gabenant Siuntą oro transportu, prie draudžiamų siųsti daiktų, taip pat, priskiriami daiktai, nurodyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) priimtuose norminiuose teisės aktuose. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas skelbiamas SENDIT.LT.
3.19 Nekompensuojami daiktai – daiktai, dėl kurių gabenimo Klientas, pateikdamas Siuntos užsakymą, prisiima riziką dėl galimos tokių daiktų (medžiagų) būklės pakitimo lyginant su Siuntos perdavimo momentu tokių daiktų buvusia būkle. Nekompensuojamų daiktų sąrašas skelbiamas SENDIT.LT.
3.20 SENDIT.LT Siuntų valdymo platforma – siuntų valdymo platforma, kurios pagalba Klientas Tiekėjui pateikia užsakymus. Detalus SENDIT.LT Siuntų valdymo platformos aprašymas bei funkcionalumas pateiktas SENDIT.LT (toliau-ir Platforma).
3.21 Sunaikinta Siunta – Siuntos sunaikinimas, kai Siuntos neįmanoma pristatyti Kliento nurodytam Gavėjui ir neįmanoma grąžinti Klientui.
3.22 Sutarties mokestis – tai 1.00 Eur. dydžio sutarties sudarymo mokestis, taikomas Kliento tapatybei nustatyti patvirtinant Sutartį per banką jei nesusitarta kitaip.
3.23 Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Taisyklėse.

4 ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Tiekėjas pats arba Tiekėjas, pasitelkęs Vežėją, įsipareigoja:
4.1 Organizuoti Kliento Siuntų gabenimą Kliento nurodytiems Gavėjams Sutartyje ir Taisyklėse numatyta tvarka;
4.2 Teikti kokybiškas Paslaugas;
4.3 Bendradarbiauti su Klientu ir jo prašymu suteikti informacijos, reikalingos Sutarties vykdymui;

Tiekėjas turi teisę:
4.4 Gauti apmokėjimą už pagal šią Sutartį Klientui suteiktas Paslaugas;
4.5 Nepriimti (nesiųsti) draudžiamų siųsti daiktų, Siuntų, neatitinkančių Sutartyje ir Taisyklėse numatytų sąlygų.
4.6 Gauti informaciją ir duomenis, reikalingus Sutarties vykdymui;
4.7 Be išankstinio perspėjimo keisti Taisykles, kurių naujausia versija skelbiama interneto svetainėje SENDIT.LT.
4.8 Keisti Paslaugų kainas Sutarties 5.6. punkte numatyta tvarka.

Klientas įsipareigoja:
4.9 Bendradarbiauti su Tiekėju ir suteikti jam visą informaciją ir duomenis, reikalingus Sutarties vykdymui;
4.10 Naudotis Paslaugomis taip kaip reglamentuoja ši Sutartis ir Taisyklės;
4.11 Mokėti Tiekėjui už suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje bei Sutarties priede nustatytais terminais ir tvarka;
4.12 Neperduoti ir (ar) neperleisti teisių ir pareigų, susijusių su šia Sutartimi, be išankstinio rašytinio Tiekėjo sutikimo, išskyrus Sutartyje ar Taisyklėse numatytas išimtis.
4.13 Savarankiškai susipažinti su viešai skelbiamų Paslaugų Taisyklių pakeitimais;
4.14 Laikytis Taisyklėse nustatytų užsakymo, Siuntų pakavimo, perdavimo Vežėjui ir kitų sąlygų.

Klientas turi teisę:
4.15 Gauti pagal šią Sutartį Tiekėjo teikiamas Paslaugas;
4.16 Taisyklėse numatyta tvarka teikti pretenzijas dėl Siuntų sugadinimo, praradimo, netinkamos Tiekėjo teikiamų Paslaugų kokybės;
4.17 Reikalauti iš Tiekėjo žalos atlyginimo už netinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje ir Taisyklėse numatyta tvarka.

5 PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1 Paslaugų kaina, vežėjai yra nustatoma Sutarties priede ir/ar Tiekėjo platformoje sendit.lt .
5.2 Kiekvieną kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip iki kalendorinio mėnesio 10 (dešimtos) dienos, Tiekėjas pateikia Klientui PVM sąskaitą faktūrą už Paslaugas, suteiktas Klientui per praėjusį kalendorinį mėnesį. PVM sąskaita faktūra Klientui pateikiama jo rekvizituose nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei paskutinė termino pateikti Klientui PVM sąskaitą faktūrą diena yra nedarbo diena, Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą pateikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną, einančią po tos nedarbo dienos.
5.3 Klientas, Sutartyje nustatytu laiku negavęs PVM sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitoje faktūroje pastebėjęs netikslumų, privalo nedelsiant (3 darbo dienų bėgyje) informuoti Tiekėją elektroniniu paštu info@sendit.lt .
5.4 Klientas gautas PVM sąskaitas faktūras įsipareigoja apmokėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Jei paskutinė termino sumokėti Paslaugų kainą diena yra nedarbo diena, Klientas privalo apmokėti PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną, einančią prieš tą nedarbo dieną. Jei Klientui netinka Tiekėjo siūlomas atsiskaitymo laikotarpis, Tiekėjas gali taikyti papildomą apmokestinimą už vėlesnius atsiskaitymo terminus pagal atskirą Sutarties priedą.
5.5 PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir Klientas už suteiktas paslaugas atsiskaito eurais. PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir mokėjimai atliekami eurais.
5.6 Paslaugų kaina Tiekėjo iniciatyva, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pranešus Klientui rekvizituose nurodytu elektroninio pašto adresu, be papildomo Šalių rašytinio susitarimo gali būti keičiama ir Klientas Tiekėjui už pagal Sutartį teikiamas Paslaugas moka pakeistą Paslaugų kainą nuo Paslaugų kainos pakeitimo įsigaliojimo dienos, nurodytos Tiekėjo pranešime. Jei Klientas nesutinka su Tiekėjo pranešime nurodytu pakeitimu, Klientas turi teisę nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorines dienas, skaičiuojant nuo pasikeitimo įsigaliojimo dienos.
5.7 Susidarius įsiskolinimui Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Klientas per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško Tiekėjo įspėjimo (įskaitant ir įspėjimą el. paštu) padengtų susidariusį įsiskolinimą. Klientui įsiskolinimo nepadengus, Tiekėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą, o Klientas įsipareigoja sumokėti 0,02 proc. (dvi šimtosios procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo įsiskolinimo sumos. Paslaugų teikimas pagal šią Sutartį Klientui atnaujinamas pilnai atsiskaičius su Tiekėju. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Kliento nuo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) pažeidimo ištaisymo ir pilno atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas bei visiško nuostolių Tiekėjui atlyginimo.
5.8 Tiekėjas turi teisę pasinaudoti bet kokioje gautoje gabenimui Kliento Siuntoje esančių daiktų arba surinktų grynųjų pinigų už Kliento prekes (COD) sulaikymo teise, kol įsiskolinęs Klientas įvykdys prievolę atsiskaityti už jam suteiktas paslaugas (LR Civilinio kodekso 6.69 str.) arba atlikti priešpriešinių piniginių reikalavimų įskaitymą. Sulaikymo atveju Klientas privalo atlyginti Tiekėjui sulaikytų daiktų saugojimo išlaidas pagal Tiekėjo Paslaugų kainoraštį. Jeigu Klientas perduoda tokią Siuntą trečiajam asmeniui, nurodytas apribojimas išlieka.
5.9 Tiekėjas turi teisę savo nuožiūra reikalauti iš Kliento avansinio mokėjimo ar prievolių įvykdymo užtikrinimo (Klientui vėluojant apmokėti už Tiekėjo Klientui suteiktas Paslaugas ar dėl kitų priežasčių).
5.10 Klientui pavėlavus apmokėti Tiekėjui už suteiktas Paslaugas daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Tiekėjas gali perduoti debitorinio įsiskolinimo ir delspinigių išieškojimo teises trečiajam asmeniui be papildomo įspėjimo. Klientas pilnai apmoka Tiekėjuipapildomas išlaidas, susijusias su įsiskolinimo bei netesybų išieškojimu.

6 ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ŽALOS ATLYGINIMAS

6.1 Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutarties Šalys atsako Sutartyje, Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
6.2 Šalis, nereikalaudama iš kitos Šalies griežtai vykdyti Sutarties nuostatas, nepraranda teisės vėliau reikalauti iš Šalies tinkamo įsipareigojimų vykdymo ir nuostolių, atsiradusių dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, atlygimo.

Tiekėjo atsakomybė:
6.3 Tiekėjo atsakomybė už kiekvieną sunaikiną, prarastą ar sugadintą Siuntą nustatoma ir apribojama vadovaujantis Varšuvos arba CMR konvencijomis (toliau – Konvencijos) arba bet kokiais kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais įgyvendinamos arba ratifikuojamos šios Konvencijos arba kitomis taikytinomis imperatyviomis Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis. Visais kitais atvejais, kai Konvencijos arba kitos imperatyvios Lietuvos Respublikos normos nėra taikomos, Tiekėjas atsako tik už pagrįstai neatsargius, neprofesionalius veiksmus ir Tiekėjo atsakomybė yra apribojama įrodyta žala, kuri negali būti didesnė nei 25 Eur. Didesnės vertės Siuntos, gabenamos jūrų/oro, kelių ir geležinkelių transportu, Kliento prašymu už papildomą mokestį gali būti draudžiamos papildomai.
6.4 Tiekėjas materialiai atsako už tiesioginę žalą, atsiradusią:
6.4.1 dingus Siuntai;
6.4.2 apgadinus Siuntą ar kitaip jai pakenkus dėl Vežėjo kaltės;
6.5 Priimdamas Siuntą Gavėjas turi iš karto nustatyti Siuntos pažeidimą, kaip tai numatyta Taisyklėse. Vėlesnių pretenzijų Tiekėjas nepriima ir Klientas neturi teisės reikalauti padarytos žalos atlyginimo.

6.6 Atvejai, kada Tiekėjas neatsako ir žalos neatlygina:
6.6.1.1 prarasti ar sugadinti Draudžiami siųsti daiktai;
6.6.1.2 sugadinti Nekompensuojami daiktai;
6.6.1.3 kai Siuntos neįmanoma pristatyti dėl Gavėjo kaltės;
6.6.1.4 kai žala atsirado dėl Kliento užsakyme nurodytų netikslių, klaidingų, nepakankamų duomenų.
6.6.1.5 žala padaryta dėl Siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl pakuotės ir siunčiamų daiktų (prekių) įpakavimo bei ženklinimo;
6.1.6 žala atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių) savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę;
6.6.1.7 jei Siuntos įteikimo metu Siuntos dokumentuose Gavėjas neįrašė pastabų apie įpakavimo pažeidimus ar Siuntos sugadinimą, Gavėjas priėmė siuntą ir pasirašė, kad ją gavo (nuo Siuntos priėmimo momento visa Siuntoje esančių daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Gavėjui).
6.6.1.8 Tiekėjas neatsako už prarastus siunčiamose magnetinėse, elektroninėse laikmenose įrašytus duomenis;
6.6.1.9 Klientas Taisyklėse numatyta tvarka nepateikė raštiškos pretenzijos;
6.6.1.10 valstybinės institucijos konfiskavo Kliento Siuntą;
6.6.1.11 kai Siunta dingsta, yra apgadinama dėl Siuntėjo kaltės, aplaidumo ar Siuntos turinio;
6.6.1.12 kitais atvejais, kai Siunta buvo prarasta arba sugadinta dėl Kliento kaltės.
6.6.1.13 Kai siunta sugadinta dėl žalingo temperatūros poveikio Siuntai.
6.6.2 Kliento patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.
6.6.3 Tiekėjas atlygina pagrįstą žalą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos atsakymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas ir Klientas sutaria kitaip.

6.7 Kliento atsakomybė:
6.7.1 Klientas atsako už Siuntos turinį, tinkamą Siuntos ir Siuntos dokumentų paruošimą, tinkamą Siuntos supakavimą bei teisingą paženklinimą, tyčia ar dėl neatsargumo perduotą pristatymui Siuntą su Draudžiamais siųsti daiktais ir kitų Sutarties bei Taisyklių nuostatų laikymąsi. Klientas atlygina Tiekėjui ir tretiesiems asmenims dėl šių reikalavimų nesilaikymo patirtą žalą bei papildomas išlaidas (teismo, sandėliavimo, sunaikinimo ir kitas išlaidas), nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje jos atsirado.
6.7.2 Klientas prisiima Nekompensuojamų daiktų sugadinimo riziką.
6.8 Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės Sutarties VIII skyriuje numatytu atveju esant nenugalimos jėgos aplinkybėms.
6.9 Šalys įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka bet kurios iš šių Šalių patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (Siuntos Siuntėjo, Gavėjo, Vežėjo, kitų asmenų).

7 KONFIDENCIALUMAS

7.1 Konfidencialią informaciją sudaro šios Sutarties sąlygos bei visa dokumentacija ir informacija, kurią Šalys gauna viena iš kitos derantis ir/ar vykdant šią Sutartį, o taip pat informacija, susijusi su Šalių veikla ir/ar planais, kurią viena Šalis atskleidžia kitai, įskaitant, bet neapsiribojant rašytiniais ir elektroniniais tekstais bei kita informacija, nepriklausomai nuo jos pavidalo ir pateikimo būdų.
7.2 Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri buvo Šalies dispozicijoje (su visa atskleidimo teise) prieš gaunant ją iš kitos Šalies, arba informacija, kuri yra prieinama viešai, arba informacija, kuri yra Šalies nepriklausomai sukurta iki gavimo arba gauta iš kitos trečiosios Šalies.
7.3 Šalys įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslaptyje ir jos neatskleisti Tretiesiems asmenims. Atitinkamai Šalys privalo bei įsipareigoja užtikrinti, kad jų darbuotojai taip pat laikysis analogiškų konfidencialumo reikalavimų. Šalys atsako už jų darbuotojų ar kitų šioje dalyje nurodytų asmenų padarytus konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų pažeidimus.
7.4 Bet kuri Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją, jei tai yra susiję su jos komercinės veiklos revizavimu, atliekamu nepriklausomo audito, įgaliotų valstybės institucijų ar tokia informacija turi būti atskleista pagal įstatymą arba teismo sprendimu arba Šalims susitarus, taip pat kai tokia informacija atskleidžiama Šalies advokatams ir atstovaujantiems teisininkams.
7.5 Bet kuri Šalis turi teisę perduoti konfidencialią informaciją valdžios institucijoms ar kitiems tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju atskleidžiant konfidencialią informaciją privaloma laikytis taikytinų imperatyvių teisės aktų nuostatų su sąlyga, kad bus pateikiama tik ta informacija, kuri yra teisėtai reikalaujama, ir su sąlyga, kad atskleidžianti Šalis iš anksto raštu praneš kitai Šaliai apie prievolę atskleisti informaciją ir visiškai bendradarbiaus su kita Šalimi siekdama apginti tokios informacijos konfidencialumą vadovaujantis taikytinais įstatymais.
7.6 Šios Sutarties nuostatos dėl konfidencialios ir bet kokia kita su Sutarties vykdymu susijusios informacijos išsaugojimu galioja šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir dvejus metus pasibaigus šiai Sutarčiai. Šis Sutarties punktas yra esminė Sutarties sąlyga.
7.7 Konfidencialumo pareigą pažeidusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai padarytus nuostolius.

8 NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

8.1 Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
8.2 Šalys nenugalimos jėgos aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos
„Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure) taisyklės“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652).
8.3 Šalis, negalinti vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti kitą Šalį. Nepranešimas neatleidžia Šalių nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.
8.4 Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
8.5 Šalys įsipareigoja esant nenugalimos jėgos aplinkybėms ginti viena kitos interesus ir esant reikalui imtis visų įmanomų priemonių kliūtims pašalinti.
8.6 Išnykus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis, prašiusi sustabdyti sutartinių įpareigojimų vykdymą, privalo nedelsiant nuo tokių aplinkybių pasibaigimo ar sužinojimo apie jų pasibaigimą dienos raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.
8.7 Jei tos aplinkybės trunka ilgiau, nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę pranešti kitai Šaliai apie Sutarties nutraukimą.

9 PRANEŠIMAI

9.1 Šalys susitaria, kad visi su Sutartimi susiję pranešimai, informacija apie duomenų pasikeitimus ir kita informacija gali būti teikiama šiais būdais: Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
9.2 Apie bet kokius adreso, banko ar kitų rekvizitų pasikeitimus Šalys turi nedelsiant raštu informuoti viena kitą. Jei Šalis nepraneša apie savo rekvizitų pasikeitimą, tai pranešimo siuntimas paskutiniu turimu el.pašto adresu ar prievolės vykdymas vadovaujantis paskutiniais žinomais Šalies rekvizitais yra laikomas tinkamu.
9.3 Visi pagal šią Sutartį siunčiami pranešimai ir kita informacija turi būti parašyti lietuvių kalba ir pripažįstami tinkamai įteiktais, jei adresuoti Sutartyje nurodytu Šalies, kuriai toks pranešimas ar informacija yra siunčiami, el. pašto adresu arba kitu el. pašto adresu, kurį tokia Šalis gali nurodyti raštišku pranešimu kitai Šaliai. Pranešimai laikomi gautais kitą poišsiuntimo darbo dieną, jeigu išsiųsta el. paštu gavėjo darbo dienomis ir darbo valandomis, arba, jeigu tokia diena yra nedarbo diena ir (arba) pranešimas išsiunčiamas pasibaigus gavėjo darbo valandoms – artimiausią darbo dieną.
9.4 Nuostolius dėl pavėluoto ar netinkamo pranešimo įteikimo įsipareigoja atlyginti ta Šalis, kuri nevykdo ar netinkamai vykdo šias pareigas.

10 ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR PATVIRTINIMAI

Šalys pareiškia ir užtikrina viena kitai, kad:
10.1 Šalys turi visas teises sudaryti šią Sutartį ir prisiimti įsipareigojimus;
10.2 Sutartis yra pasirašyta Šalies tinkamai įgalioto asmens;
10.3 Visa informacija, kurią viena kitai Šalys pateikė ar teikia, vykdant Sutartį, yra išsami ir teisinga;
10.4 Apmokėdamas Sutarties sudarymo mokestį, Klientas patvirtino, kad susipažino su Tiekėjo interneto svetainėje SENDIT.LT viešai skelbiamomis Taisyklėmis bei pilnai suprato pateiktą informaciją apie Paslaugas ir sudarė šią sutartį;
10.5 Šalys aiškiai susitaria, kad Klientas pagal šią Sutartį įsigyja Paslaugas savo poreikiams tenkinti. Pirkti Paslaugas su tikslu jas perparduoti tretiesiems asmenims Klientui draudžiama;
10.6 Klientas patvirtina, jog jam yra aiški ir žinoma aplinkybė, kad Tiekėjas paslaugas teikia pasitelkęs Vežėjus, t.y. Tiekėjas tiesiogiai nevykdo siuntų surinkimo, gabenimo ir kitų Sutartyje numatytų Paslaugų. Nepaisant šios aplinkybės Tiekėjas lieka tiesiogiai atsakingas Klientui už tinkamą Paslaugų vykdymą.
10.7 Šalys įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka Šalies patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (Siuntos Siuntėjo ar Gavėjo, Tiekėjo Vežėjo, kitų asmenų).
10.8 Klientas patvirtina, jog jam yra suprantama, kad be Sutarties priede numatytų Paslaugų kainų, esant tam tikroms situacijoms, Klientui gali tekti sumokėti Papildomą kainą ir (arba) Priemokas. Detali informacija apie Papildomą kainą ir Priemokas pateikta Taisyklėse.

11 SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

11.1 Sutartis įsigalioja nuo to momento, kuomet ji yra pasirašoma fiziškai arba naudojantis elektroniniu parašu.
11.2 Sutarties pasirašymu gali būti laikomas laikomas ir Sutarties mokesčio sumokėjimas.
11.3 Sutarties mokesčio sumokėjimas prilyginamas Sutarties pasirašymui tik esant visoms toliau nurodytoms sąlygoms, o būtent:
11.3.1 Sutarties mokesčio mokėjimas yra atliekamas iš Kliento vardu banke ar kitoje kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos;
11.3.2 atliekamo mokėjimo paskirtyje yra nurodomas Sutarties numeris, kuris Kliento prašymu yra atsiunčiamas Klientui jo nurodytu el. pašto adresu;
11.3.3 Sutarties mokestis patenka / yra įskaitomas į Tiekėjo sąskaitą.
11.4 Sutartis galioja neterminuotai.
11.5 Sutartis gali būti nutraukta Rašytiniu Šalių susitarimu;
11.6 Vienos iš Šalių iniciatyva, nesikreipiant į teismą dėl Sutarties nutraukimo, apie tai raštu įspėjus kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
11.7 Pranešimą Sutarties 11.6. p. nustatyta tvarka apie Sutarties nutraukimą įteikusi Šalis prieš nutraukiant Sutartį privalo atlyginti kitai Šaliai visas iki pranešimo gavimo turėtas ir neatlygintas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas.
11.8 Vienos iš Šalių iniciatyva, nesikreipiant į teismą dėl Sutarties nutraukimo, jeigu kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Tokiu atveju, Sutartį norinti nutraukti Šalis, privalo pateikti kitai Šaliai motyvuotą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nutraukimo. Įspėjime turi būti nurodytas pažeidimas, dėl kurio ketinama nutraukti sutartį, taip pat, protingas (bet ne trumpesnis kaip 7 (septynių) kalendorinių dienų) terminas pažeidimui pašalinti. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalinamas, Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu pranešdama kitai Šaliai ir reikalauti atlyginti visus dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.
11.9 Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo įsipareigojimų apmokėti Tiekėjo pateiktas sąskaitas už jam iki Sutarties nutraukimo datos suteiktas Paslaugas ir pilnai atsiskaityti.

12 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1 Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti sudaromi raštu ir abiejų Šalių pasirašomi, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.
12.2 Visi Sutarties priedai ir papildymai yra neatskiriama Sutarties dalis.
12.3 Jei kuri nors iš šios Sutarties nuostatų būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, tai neturės įtakos kitų likusiųjų nuostatų galiojimui.
12.4 Bet koks šios Sutarties pagrindu kilęs ginčas yra sprendžiamas derybomis, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys sutaria, kad teritorinis bylos teismingumas bus nustatomas pagal Tiekėjo buveinės vietą.
12.5 Sutartis sudaryta, vykdoma ir jos nuostatos aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties pasirašymu yra laikomas paslaugų užsakymas